Президент України Петро Порошенко підтримує Уповноваженого щодо рівності прав і свобод всіх громадян та уникання будь-якої дискримінації

26/05/2018 12:30

Президент України Петро Порошенко відповів на електронну петицію № 22/042862-еп «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї», у якій закликав до толерантності, недискримінації та зазначив, що всі громадяни мають рівні права і свободи. Саме на цьому постійно наголошує Уповноважений Людмила Денісова.

Відповідь Петра Порошенка розміщена на сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Відповідно до статті 40 Конституції України та статті 231 Закону України «Про звернення громадян» мною розглянуто розміщену на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України 08.02.2018 громадянином В.З.Танцюрою електронну петицію «Щодо захисту традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї», яку підписали понад 25 тисяч громадян.

Поділяючи стурбованість громадськості щодо порушеної проблеми, хочу зазначити, що наше спільне завдання – побудувати толерантне, демократичне та європейське суспільство в Україні.

Стосовно заборони на законодавчому рівні пропаганди і популяризації різних видів девіантної статевої поведінки й антисімейних ідей вважаю за необхідне зауважити, що обов’язком кожної людини є не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей (стаття 68 Конституції України). Попри те, що кожному гарантовані права на свободу світогляду і віросповідання, на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, Конституцією України та Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод встановлені обмеження цих прав, зокрема з метою захисту прав інших людей.

Згідно із частиною першою, другою статті 24 Конституції України громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Відповідно до статті 6 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» забороняються будь-які форми дискримінації, в тому числі й підбурювання до дискримінації (вказівки, інструкції або заклики, спрямовані на обмеження прав і свобод у зв’язку з притаманною особі будь-якою персональною ознакою, зокрема ознакою сексуальної орієнтації).

Отже, будь-які законодавчі ініціативи, спрямовані на обмеження конституційних прав, є неконституційними.

Щодо сімейних цінностей та інституту сім’ї в України слід зазначити, що відповідно до частини першої статті 51 Конституції України шлюб ґрунтується на вільній згоді жінки і чоловіка. Кожен із подружжя має рівні права і обов’язки у шлюбі та сім’ї. Батьки зобов'язані утримувати дітей до їх повноліття.

Сімейним кодексом України (частина друга статті 1) визначено, що метою сімейних відносин є зміцнення сім’ї як соціального інституту і як союзу конкретних осіб; утвердження почуття обов’язку перед батьками, дітьми та іншими членами сім’ї; побудови сімейних відносин на паритетних засадах, на почуттях взаємної любові та поваги, взаємодопомоги і підтримки.

Частиною першою статті 21 Сімейного кодексу України визначено, що шлюбом є сімейний союз жінки та чоловіка, який зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану. Сімейні відносини регулюються на засадах справедливості, добросовісності та розумності, відповідно до моральних засад суспільства (частина дев’ята статті 7 Кодексу).

Згідно із Концепцією державної сімейної політики, затвердженою постановою Верховної Ради України від 17.09.1999 № 1063, основними напрямами державної сімейної політики є, зокрема, сприяння відродженню традиційно міцної, працьовитої, економічно спроможної сім'ї на основі нових соціально-економічних відносин, національних традицій та впровадження кращого світового досвіду; вжиття заходів для захисту інтересів сім'ї і дітей, їх соціальної підтримки в період соціально-економічної трансформації суспільства; формування у населення культури планування сім'ї, налагодження ефективної системи підготовки молоді до сімейного життя, пропагування авторитету шлюбу.

За Конституцією України Кабінет Міністрів України вживає заходів щодо забезпечення прав і свобод людини і громадянина; забезпечує проведення політики у сферах соціального захисту, освіти, науки і культури; розробляє і здійснює загальнодержавні програми економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України (пункти 2-4 статті 116 Конституції України).

З урахуванням викладеного я звернувся до Прем'єр-міністра України з пропозицією доручити відповідним центральним органам виконавчої влади спільно з науковцями, фахівцями, представниками громадськості провести системний аналіз реалізації державної сімейної політики в Україні та внести в установленому законодавством порядку відповідні узагальнені матеріали і пропозиції щодо розв’язання наявних проблем у цій сфері; опрацювати питання прийняття загальнодержавної стратегії захисту та популяризації традиційних сімейних цінностей та інституту сім’ї в Україні і поінформувати про ухвалені за підсумками проведеної роботи рішення громадськість шляхом розміщення відповідної інформації на веб-порталі Уряду України.