Інші джерела

Директива Європейського Парламенту і Ради № 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних»

Директива Європейського Парламенту і Ради №97/66/ЄС «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» 

Директива Європейського Парламенту  і Ради № 2002/58/ЄС «Про обробку персональних даних та захист таємниці сектора електронних комунікацій»

Рішення Ради Європейського Союзу № 2008/977/JHA від 27 листопада 2008 року «Про захист персональних даних в рамках поліцейського та судового співробітництва у кримінальних справах»

Регламент Європейського Парламенту та Ради (ЄС) №45/2001 від 18 грудня 2000 року про захист  фізичних осіб, що стосується обробки персональних даних установами і органами

Рекомендація № R (97) 5 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо захисту медичних даних

Рекомендація № R (91) 10 Комітету Міністрів державам-членам Ради Європи щодо передачі третім сторонам персональних даних, що знаходяться у віданні  державних органів

Рекомендація № R (89) 2 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи про захист персональних даних, використовуваних для потреб працевлаштування

Рекомендація № R (86) 1 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи про захист персональних даних, використовуваних для потреб соціального забезпечення

Рекомендація № R (81) 1 Комітету міністрів державам-членам Ради Європи щодо автоматизованих  баз медичних даних