за правилами адміністративного судочинства

Захист в адміністративному процесі

Права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб (стаття 55 Конституції України).

Кожна особа має право в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України, звернутися до адміністративного суду, якщо вважає, що рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта владних повноважень порушені її права, свободи або інтереси (стаття 6 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

 

Однак перед тим як розпочати судовий захист своїх інтересів, слід з’ясувати, до якого суду Ви повинні звернутися та в які строки.

 

За процесуальним законом адміністративні справи можуть розглядатися місцевими загальними судами як адміністративними судами та окружними адміністративними судами (стаття 18 КАС України).

Як правило, адміністративні справи вирішуються адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача. Однак процесуальним законодавством визначений перелік справ, щодо яких встановлена виключна предметна або територіальна підсудність.

Наприклад, місцевим загальним судам як адміністративним судам підсудні усі адміністративні справи з приводу рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень у справах про притягнення до адміністративної відповідальності; щодо спорів фізичних осіб з суб'єктами владних повноважень з приводу обчислення, призначення, перерахунку, здійснення, надання, одержання пенсійних виплат, соціальних виплат непрацездатним громадянам, виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням, виплат та пільг дітям війни, інших соціальних виплат, доплат, соціальних послуг, допомоги, захисту, пільг; окружним адміністративним судам підсудні справи, однією зі сторін в яких є орган державної влади, інший державний орган, орган влади Автономної Республіки Крим, обласна рада, Київська, Севастопольська міська рада, їх посадова чи службова особа, крім випадків, передбачених цим Кодексом, та крім справ щодо їх рішень, дій чи бездіяльності у справах про адміністративні проступки та справ, які підсудні місцевим загальним судам як адміністративним судам.

З огляду на зазначене для того, щоб правильно визначити, до якого адміністративного суду необхідно звертатися, рекомендуємо ознайомитися зі змістом статей 18-21 КАС України, в яких наведено категорії справ із зазначенням судів, яким вони підсудні.

 

Крім цього, необхідно зважати на встановлені КАС України строки, в межах яких можна звернутися до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів.

Положеннями КАС України для звернення до адміністративного суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Для захисту прав, свобод та інтересів особи вказаним Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. Для звернення до суду у справах щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби встановлюється місячний строк.

Якщо законом передбачена можливість досудового порядку вирішення спору і позивач скористався цим порядком, то для звернення до адміністративного суду встановлюється місячний строк, який обчислюється з дня, коли позивач дізнався про рішення суб'єкта владних повноважень за результатами розгляду його скарги на рішення, дії або бездіяльність суб'єкта владних повноважень (стаття 99 КАС України).

У разі якщо Ви пропустили строк звернення до адміністративного суду з поважних причин, одночасно з поданням адміністративного позову Вам необхідно подати клопотання про поновлення цього строку, в якому вказати на причини пропуску, їх поважність та надати документи на підтвердження Ваших доводів про існування таких причин та їх поважність.

Адміністративний позов, поданий після закінчення строків, установлених законом, залишається без розгляду, якщо суд на підставі позовної заяви та доданих до неї матеріалів не знайде підстав для визнання причин пропуску строку звернення до адміністративного суду поважними, про що постановляється ухвала (стаття 100 КАС України).

 

Також Ви маєте знати, що за подання адміністративного позову до суду Вам слід сплатити судовий збір, який розраховується та сплачується в порядку, визначеному Законом України «Про судовий збір». Інформацію про банківські рахунки, на які сплачується судовий збір, можна знайти на інформаційних стендах, що розміщені в приміщенні суду, або на офіційному веб-сайті суду. Квитанція про сплату судового збору обов’язково додається до позову.

 

Адміністративний позов подається до адміністративного суду у формі письмової позовної заяви. Позовна заява повинна відповідати змісту та вимогам, визначеним статтями 105-106 КАС України.

Якщо позовна заява не відповідає встановленим вимогам, суд залишає її без руху та надає строк для усунення виявлених недоліків, про що повідомляється позивач. У разі неусунення недоліків у встановлений судом строк позовна заява вважається неподаною і повертається позивачеві.

Необхідно знати, що повернення позовної заяви не позбавляє права повторного звернення до адміністративного суду в порядку, встановленому законом (стаття 108 КАС України).

 

Інформуємо, що адміністративний суд розглядає адміністративні справи в не інакше як за позовною заявою, поданою відповідно до КАС України, і не може виходити за межі позовних вимог. Суд може вийти за межі позовних вимог тільки в разі, якщо це необхідно для повного захисту прав, свобод та інтересів сторін чи третіх осіб, про захист яких вони просять (стаття 11 КАС України).

 

З моменту відкриття адміністративним судом провадження за Вашим позовом Ви набуваєте певних прав та обов’язків. Так, як особа, яка бере участь у справі, Ви маєте право: 1) знати про дату, час і місце судового розгляду справи, про всі судові рішення, які ухвалюються у справі та стосуються Ваших інтересів; 2) знайомитися з матеріалами справи; 3) заявляти клопотання і відводи; 4) давати усні та письмові пояснення, доводи та заперечення; 5) подавати докази, брати участь у дослідженні доказів; 6) висловлювати свою думку з питань, які виникають під час розгляду справи, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, свідкам, експертам, спеціалістам, перекладачам; 7) подавати заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб; 8) знайомитися з технічним записом, журналом судового засідання, протоколом про вчинення окремої процесуальної дії і подавати письмові зауваження до них; 9) робити із матеріалів справи виписки, знімати копії з матеріалів справи, одержувати копії судових рішень; 10) оскаржувати судові рішення у частині, що стосується Ваших інтересів; 11) користуватися іншими процесуальними правами, наданими КАС України. Крім цього, особи, які беруть участь у справі, можуть за власний рахунок додатково замовити та отримати в суді засвідчені копії документів і витяги з них (стаття 49 КАС України).

Як позивач у справі Ви маєте право в будь-який час до закінчення судового розгляду збільшити або зменшити розмір позовних вимог або відмовитися від адміністративного позову. Також позивач має право відмовитися від адміністративного позову у суді апеляційної чи касаційної інстанції до закінчення відповідно апеляційного чи касаційного розгляду. До початку судового розгляду справи по суті позивач має право змінити предмет або підставу позову шляхом подання письмової заяви (стаття 51 КАС України).

 

Під час судового розгляду справи кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення. При цьому в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову (стаття 71 КАС України).

 

Позивач, відповідач, третя особа в адміністративній справі можуть брати участь в адміністративному процесі особисто і (або) через представника (стаття 56 КАС України).

Представником може бути фізична особа, яка має адміністративну процесуальну дієздатність. Представники беруть участь в адміністративному процесі на основі договору або закону.

Права, свободи та інтереси малолітніх і неповнолітніх осіб, а також недієздатних фізичних осіб, непрацездатних фізичних осіб і осіб, цивільна дієздатність яких обмежена, захищають у суді відповідно їхні законні представники – батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники чи інші особи, визначені законом (стаття 56 КАС України).

 

Суд розглядає та вирішує адміністративні справи протягом розумного строку, але не більше місяця з дня відкриття провадження у справі, а справи щодо прийняття громадян на публічну службу, її проходження, звільнення з публічної служби – протягом розумного строку, але не більше двадцяти днів з дня відкриття провадження у справі (стаття 122 КАС України).

 

Судове рішення, яким суд вирішує спір по суті, викладається у формі постанови.

Судове рішення, яким суд зупиняє чи закриває провадження у справі, залишає позовну заяву без розгляду або приймає рішення щодо інших процесуальних дій, клопотань, викладається у формі ухвали.

 

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити в апеляційному порядку постанови суду першої інстанції повністю або частково, крім випадків, встановлених КАС України.

Ухвали суду першої інстанції можуть бути оскаржені в апеляційному порядку окремо від постанови суду повністю або частково у випадках, встановлених КАС України. Заперечення на інші ухвали можуть бути викладені в апеляційній скарзі на постанову суду першої інстанції (стаття 185 КАС України).

 

Судом апеляційної інстанції в адміністративних справах є апеляційний адміністративний суд, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться місцевий адміністративний суд (місцевий загальний суд як адміністративний суд чи окружний адміністративний суд), що ухвалив рішення (стаття 184 КАС України).

Апеляційна скарга подається до адміністративного суду апеляційної інстанції через суд першої інстанції, який ухвалив оскаржуване судове рішення. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції.

Апеляційна скарга на постанову суду першої інстанції подається протягом десяти днів з дня її проголошення. У разі проголошення в судовому засіданні постанови суду, які містить лише вступну та резолютивну частини, а також прийняття постанови у письмовому провадженні (в судовому засіданні без виклику осіб, які беруть участь у справі, на основі наявних у суду матеріалів) апеляційна скарга подається протягом десяти днів з дня отримання копії постанови.

Апеляційна скарга на ухвалу суду першої інстанції подається протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали. У разі якщо ухвалу було постановлено в письмовому провадженні або без виклику особи, яка її оскаржує, або в судовому засіданні було проголошено лише вступну та резолютивну частини ухвали, апеляційна скарга подається протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали (стаття 186 КАС України).

Апеляційна скарга має відповідати вимогам, встановленим статтею 187 КАС України.

 

Рішення або ухвала апеляційного суду набирають законної сили з моменту їх проголошення.

 

Необхідно знати, що процесуальним законодавством передбачена можливість касаційного оскарження рішень судів першої та/або апеляційної інстанцій.

 

Наразі касаційною інстанцією у адміністративних справах є Вищий адміністративний суд України (стаття 210 КАС України), який відповідно до Законів України «Про внесення змін до Конституції України (щодо правосуддя)» та «Про судоустрій і статус суддів» діятиме у межах його повноважень, визначених процесуальним законодавством, до початку роботи Верховного Суду у складі, визначеному вказаними законами. Після створення Верховного Суду касаційні скарги слід надсилати саме до Верховного Суду, у складі якого діятиме Касаційний адміністративний суд.

 

Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їх права, свободи, інтереси чи обов'язки, мають право оскаржити у касаційному порядку:

1) рішення суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку, рішення апеляційного суду повністю або частково, крім випадків, передбачених Кодексом;

2) ухвали суду першої інстанції після їх перегляду в апеляційному порядку і ухвали апеляційного суду, якщо вони перешкоджають подальшому провадженню у справі.

Заперечення проти інших ухвал можуть бути включені до касаційної скарги на судове рішення, ухвалене за наслідками апеляційного провадження.

 

Підставами касаційного оскарження є порушення судом норм матеріального чи процесуального права (стаття 211 КАС України).

 

Касаційна скарга на судове рішення, яке може бути оскаржене у касаційному порядку, подається безпосередньо до суду касаційної інстанції протягом двадцяти днів після набрання законної сили судовим рішенням суду апеляційної інстанції, а в разі проголошення в судовому засіданні лише вступної та резолютивної частини постанови – з дня складення постанови у повному обсязі (стаття 212 КАС України).

 

Касаційна скарга подається у письмовій формі та повинна відповідати вимогам, визначеним статтею 213 КАС України.

Рішення суду касаційної інстанції набирають законної сили з моменту їх проголошення. З цього ж моменту скасовані рішення та ухвали суду першої та/або апеляційної інстанції втрачають законну силу.

 

Окремо звертаємо увагу, що судові рішення в адміністративних справах можуть бути переглянуті Верховним Судом України (стаття 235 КАС України).

 

Верховний Суд України за заявами сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, переглядає рішення  в адміністративних справах після їх перегляду в касаційному порядку та рішення Вищого адміністративного суду України у справах щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя, Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, які Вищий адміністративний суд України розглядає як суд першої інстанції.

Звертаємо увагу на те, що не може бути подана заява про перегляд ухвал суду касаційної інстанції, які не перешкоджають провадженню у справі. Заперечення проти таких ухвал можуть бути включені до заяви про перегляд судового рішення, ухваленого за наслідками касаційного провадження (стаття 236 КАС України).

 

Заява про перегляд судових рішень в адміністративних справах може бути подана виключно з підстав:

1) неоднакового застосування судом (судами) касаційної інстанції одних і тих самих норм матеріального права, що спричинило ухвалення різних за змістом судових рішень у подібних правовідносинах;

2) неоднакового застосування судом касаційної інстанції одних і тих самих норм процесуального права - при оскарженні судового рішення, яке перешкоджає подальшому провадженню у справі або яке прийнято з порушенням правил підсудності справ або встановленої законом юрисдикції адміністративних судів;

3) встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні даної справи судом;

4) порушення норм матеріального чи процесуального права, що призвело до ухвалення Вищим адміністративним судом України незаконного судового рішення з питань, передбачених статтею 171КАС України;

5) невідповідність судового рішення суду касаційної інстанції викладеному у постанові Верховного Суду України висновку щодо застосування у подібних правовідносинах норм матеріального права (стаття 237 КАС України).

 

КАС України установлює строки подання заяв про перегляд судових рішень.

Необхідно знати, що заява про перегляд судових рішень подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд, або з дня ухвалення судового рішення, на яке здійснюється посилання на підтвердження підстав, установлених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 КАС України, якщо воно ухвалено пізніше, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Заява про перегляд судових рішень з підстави, передбаченої пунктом 3 частини першої статті 237 КАС України, подається не пізніше одного місяця з дня, коли особі, на користь якої постановлено рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, стало або мало стати відомо про набуття цим рішенням статусу остаточного.

Заява про перегляд судових рішень з підстав, передбачених пунктом 4 частини першої статті 237 КАС України, може бути подана не пізніше десяти днів з дня ухвалення судового рішення, щодо якого заявлено клопотання про перегляд.

Заява про перегляд судового рішення з підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 КАС України, подається протягом трьох місяців з дня ухвалення судового рішення, щодо якого подається заява про перегляд, або з дня прийняття постанови Верховного Суду України, на яку здійснюється посилання на підтвердження підстави, передбаченої пунктом 5 частини першої статті 237 цього Кодексу, але не пізніше одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява.

Звертаємо увагу на те, що в разі пропущення строку, встановленого частинами першою - четвертою статті 238 КАС України, з причин, визнаних поважними, суд за клопотанням особи, яка подала заяву про перегляд судового рішення, може поновити цей строк у межах одного року з дня ухвалення судового рішення, про перегляд якого подається заява. Питання про поновлення строку вирішується колегією суддів під час вирішення питання про допуск справи до провадження (стаття 238 КАС України).

 

Заява про перегляд судових рішень подається безпосередньо до Верховного Суду України та повинна відповідати вимогам, встановленим статтями 239, 239-1 КАС України.

 

Висновок Верховного Суду України щодо застосування норми права, викладений у його постанові, прийнятій за результатами розгляду справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 237 КАС України, є обов’язковим для всіх суб’єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Висновок щодо застосування норм права, викладений у постанові Верховного Суду України, має враховуватися іншими судами загальної юрисдикції при застосуванні таких норм права. Суд має право відступити від правової позиції, викладеної у висновках Верховного Суду України, з одночасним наведенням відповідних мотивів (стаття 244-2 КАС України).

 

Важливо також знати, що судове рішення в адміністративній справі суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили, може бути переглянуто за нововиявленими обставинами.

Підставами для перегляду рішення суду за нововиявленими обставинами є:

1) істотні для справи обставини, що не були і не могли бути відомі особі, яка звертається із заявою, на час розгляду справи;

2) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, завідомо неправдивих показань свідка, завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправильного перекладу, фальшивості документів або речових доказів, що потягли за собою ухвалення незаконного або необґрунтованого рішення;

3) встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення;

4) скасування судового рішення, яке стало підставою для прийняття постанови чи постановлення ухвали, що належить переглянути;

5) встановлення Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом при вирішенні справи, якщо рішення суду ще не виконано.

Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами в разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час розгляду справи, не допускається, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність фізичної особи (стаття 245 КАС України).

 

Заяву про перегляд судового рішення мають право подати особи, які брали участь у справі, а також особи, які не брали участь у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, свободи, інтереси чи обов’язки (стаття 246 КАС України).

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом одного місяця після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини. При цьому заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами з підстави, передбаченої пунктом 1 частини другої статті 245 КАС України, може бути подана не пізніше ніж через три роки з дня набрання судовим рішенням законної сили. У разі якщо така заява подана до адміністративного суду після закінчення цього строку, адміністративний суд відмовляє у відкритті провадження за нововиявленими обставинами, незалежно від поважності причини пропуску цього строку (стаття 247 КАС України).

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку при вирішенні справи внаслідок незнання про існування цієї обставини.

Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі встановлення вироком суду, що набрав законної сили, вини судді у вчиненні злочину, внаслідок якого було ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до адміністративного суду тієї інстанції, суддею якого він був (стаття 249 КАС України).

 

Заяви про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами за формою і змістом повинні відповідати вимогам, встановленим статтею 248 КАС України.

 

Судове рішення за наслідками провадження за нововиявленими обставинами може бути оскаржено в порядку, встановленому КАС України для оскарження судових рішень суду відповідної інстанції. З набранням законної сили новим судовим рішенням в адміністративній справі втрачають законну силу судові рішення інших адміністративних судів у цій справі (стаття 253 КАС України).