Відділ кадрової роботи та державної служби

05/03/2014 17:41

Відділ кадрової роботи та державної служби
Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

Основні завдання Відділу:

·        забезпечення здійснення Уповноваженим та керівником Секретаріату своїх повноважень у сфері управління персоналом;

·        забезпечення реалізації державної політики у сфері державної служби з питань управління персоналом;

·        добір персоналу Секретаріату;

·        організація заходів з підвищення рівня професійної компетентності персоналу Секретаріату;

·        організаційно-методичне забезпечення управління персоналом у Секретаріаті;

·        документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

·        вивчає поточну та перспективну потребу в персоналі та вносить відповідні пропозиції Уповноваженому та керівнику Секретаріату;

·        планує роботу з персоналом у Секретаріаті;

·        здійснює аналітично-консультативне забезпечення роботи Уповноваженого та керівника Секретаріату з питань управління персоналом та вносить їм відповідні пропозиції щодо вдосконалення роботи з персоналом;

·        у межах своєї компетенції бере участь у розробленні структури Секретаріату та його штатного розпису;

·        забезпечує підготовку матеріалів стосовно призначення на посади та звільнення з посад персоналу Секретаріату;

·        організовує проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави;

·        надає методичну допомогу та контролює розроблення посадових інструкцій персоналу Секретаріату;

·        в межах компетенції бере участь у розробці та опрацюванні проектів нормативно-правових актів;

·        організовує проведення внутрішніх навчань персоналу Секретаріату;

·        здійснює консультування персоналу з питань професійного розвитку;

·        опрацьовує пропозиції та готує документи щодо заохочення та нагородження персоналу Секретаріату та інших осіб державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, веде відповідний облік;

·        у межах компетенції та за дорученням керівництва оформляє документи щодо проведення службового розслідування в Секретаріаті;

·        у межах компетенції та за дорученням керівника Секретаріату готує у визначеному законодавством порядку документи Уповноваженому про притягнення персоналу до дисциплінарної відповідальності;

·        надає консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам структурних підрозділів Секретаріату;

·        приймає від кандидатів на посади державної служби необхідні документи;

·        ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку Секретаріату;

·        забезпечує виготовлення та видачу службових посвідчень працівникам Секретаріату;

·        організовує складення присяги державного службовця особами, які вперше вступають на державну службу, оформляє документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям;

·        здійснює ведення комп'ютерного обліку електронних особових справ та електронних карток державних службовців;

·        обчислює стаж роботи та державної служби, здійснює контроль за встановленням надбавок за вислугу років та готує відповідні документи;

·        за пропозиціями керівників структурних підрозділів формує графік відпусток персоналу Секретаріату, готує проекти наказів щодо надання відпусток персоналу, веде їх облік;

·        здійснює роботу, пов'язану із захистом персональних даних, заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) персоналу Секретаріату;

·        здійснює облік військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних у Секретаріаті;

·        оформляє і видає довідки з місця роботи працівникам Секретаріату;

·        опрацьовує листки тимчасової непрацездатності;

·        у межах компетенції готує розпорядчі документи про відрядження персоналу Секретаріату, у тому числі за кордон;

·        готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу Секретаріату;

·        забезпечує видачу в установленому порядку звільненій особі копії наказу про звільнення та належно оформленої трудової книжки;

·        веде звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань;

·        розглядає звернення громадян, підприємств, установ і організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів з питань, що належать до компетенції Відділу;

·        здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік та зберігає матеріали про проведення та результати спеціальної перевірки відомостей в особових справах.

·        перевіряє дотримання вимог законодавства про державну службу, правил внутрішнього службового розпорядку в Секретаріаті;

·        аналізує кількісний і якісний склад державних службовців Секретаріату;

·        проводить роботу щодо створення сприятливого психологічного клімату, формування корпоративної культури у колективі, розв’язання конфліктних ситуацій;

Відділ разом з іншими структурними підрозділами:

·        вивчає особисті, професійні та ділові якості осіб, які претендують на зайняття посад у Секретаріаті;

·        планує переміщення по службі державних службовців Секретаріату з урахуванням їх індивідуальних здібностей, професійної підготовки та результатів роботи, вносить відповідні пропозиції Уповноваженому та керівнику Секретаріату;

·        розробляє вимоги до напряму підготовки (отриманої особою спеціальності) та інші вимоги до рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття посад державної служби;

·        розробляє та, у разі необхідності, переглядає профілі професійної компетентності державної служби в Секратаріаті;

·        здійснює організаційно-методичне забезпечення проведення конкурсу на заміщення посад державних службовців Секретаріату;

·        вивчає потреби і вносить Уповноваженому та керівнику Секретаріату пропозиції щодо організації підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації персоналу Секретаріату;

·        формує замовлення та організовує підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації персоналу Секретаріату, забезпечує укладання відповідних угод із навчальними закладами;

·        організовує роботу щодо стажування персоналу Секретаріату;

·        здійснює контроль за дотриманням в Секретаріаті законів України "Про державну службу" та "Про засади запобігання і протидії корупції", трудового законодавства та законодавства про державну службу, інших актів з питань кадрової роботи та державної служби.

Права Відділу:

·        взаємодіяти зі структурними підрозділами Секретаріату, державними органами та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями з питань, що належать до його компетенції;

·        одержувати в установленому законодавством порядку від посадових осіб та іншого персоналу Секретаріату матеріали та пояснення (у тому числі письмові), необхідні для здійснення покладених на нього завдань;

·        за погодженням з керівником Секретаріату брати участь у конференціях, семінарах, нарадах та інших заходах з питань управління персоналом;

·        обробляти персональні дані фізичних осіб відповідно до законодавства з питань захисту персональних даних для виконання покладених на нього завдань;

·        за дорученням керівника Секретаріату представляти Секретаріат в інших органах державної влади, органах місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях з питань, що належать до його компетенції;

·        скликати наради з питань, що належать до його компетенції.

·        вносити Уповноваженому та керівнику Секретаріату пропозиції з питань удосконалення управління персоналом, кадрової роботи та підвищення ефективності державної служби.