Експертна рада з питань недискримінації та ґендерної рівності при Представникові Уповноваженого з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності

18/02/2014 11:03

ДОДАТОК №1

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 01.02.2013 № 11/02-13

ПОЛОЖЕННЯ  

про експертну раду з питань недискримінації та ґендерної рівності

при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності

1. Загальні положення

 1.1. Експертна рада з питань недискримінації та гендерної рівності при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та гендерної рівності (далі – Рада) діє на громадських засадах з метою надання Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності (далі – Представник Уповноваженого) консультаційної підтримки, вироблення пропозицій і рекомендацій щодо забезпечення ґендерної рівності та недискримінації.

 1.2. До складу Ради можуть входити Представник Уповноваженого, представники міжнародних організацій, громадських об'єднань, засобів масової інформації, а також фахівці, що мають досвід роботи у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності.

 1.3. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал. За необхідності Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами діяльності або з конкретних питань (далі – робочі групи) з числа членів Ради.

 1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Уповноваженого, а також цим Положенням.

 1.5. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

2. Основні напрямки діяльності Ради

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) моніторинг стану забезпечення права на свободу від дискримінації та принципу ґендерної рівності;

2) участь у здійсненні аналізу відповідності національного законодавства і правозастосовчої практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

3) участь у підготовці пропозицій та висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів, які стосуються недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

4)  сприяння координації зусиль та поглибленню співпраці між Уповноваженим, Представником Уповноваженого та інститутами громадянського суспільства, засобами масової інформації у сфері запобігання та протидії дискримінації та утвердження ґендерної рівності;

5) сприяння формуванню правової культури та правовій інформованості населення у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

6) аналіз та систематизація міжнародного досвіду у сферах запобігання та протидії дискримінації й утвердження ґендерної рівності;

7) сприяння реалізації громадських ініціатив щодо запобігання та протидії дискримінації та утвердження ґендерної рівності;

8) забезпечення належної координації співпраці Управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності із інститутами громадянського суспільства.

  

3. Основні функції Ради

 3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) ставить перед собою конкретні цілі та завдання, визначає шляхи і методи їх досягнення та виконання, в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію прийнятих рішень;

2) здійснює дослідження стосовно системних порушень у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності та готує пропозиції щодо усунення їх причин та умов;

3) здійснює моніторинг законодавства в контексті попередження порушень у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

4) сприяє проведенню наукових досліджень у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

5) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовчої практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

6) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження порушень прав на свободу від дискримінації та ґендерної рівності чи їх відновлення;

7) готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності;

8) вносить пропозиції щодо моніторингових візитів для вивчення на місцях стану дотримання прав на свободу від дискримінації та ґендерну рівність.

9) бере участь в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та Представника Уповноваженого у сфері недискримінації та забезпечення ґендерної рівності, вносить пропозиції Представнику Уповноваженого щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення.

 4. Порядок формування та діяльності Ради

 4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

 4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

 4.3. Персональний склад Ради затверджує Уповноважений за поданням Представника Уповноваженого.

4.4. Засідання Ради вважається правомочним за умови присутності більш як половини членів Ради. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Голова Ради у разі відсутності на засіданні може передати право свого голосу для прийняття рішень одному з членів Ради. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні Ради, включаючи голос Голови Ради, відсутнього на засіданні.

4.5. Рішення Ради можуть прийматися шляхом електронного опитування членів Ради більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.  У випадку електронного опитування для повідомлення своєї позиції членам Ради надається три повних робочих дні, без врахування дня надання запиту, якщо інший термін не погоджено на засіданні Ради або шляхом електронного опитування.

 4.6. Представник Уповноваженого є головою Ради за посадою.

 4.7.  Повноваження секретаря Ради виконуються визначеним Представником Уповноваженого працівником управління з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності Секретаріату Уповноваженого.

 4.8. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Представником Уповноваженого). Для проведення цієї роботи в разі необхідності секретар Ради може залучати фахівців відповідних робочих груп.

 4.9. Пропозиції щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) вносяться головою Ради на розгляд Уповноваженому, який приймає відповідне рішення.

 4.10. Засідання Ради проводяться під головуванням Представника Уповноваженого. У разі відсутності Представника Уповноваженого на засіданні Ради, проведення засідання здійснюється секретарем Ради.

 4.11. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами голови Ради та секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради може впроваджуватися наказом Уповноваженого. Пропозиції щодо впровадження відповідних рішень наказами Уповноваженого вносяться на розгляд Уповноваженого Представником Уповноваженого.

 4.12. До роботи тимчасових та постійно діючих робочих груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів робочих груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

 4.13. Члени Ради та члени робочих груп беруть участь у роботі Ради та робочих груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

 5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні та діяльності робочих груп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності робочих груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення експертів у відповідних галузях до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

 5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності;

2) зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час та у зв'язку з членством у Раді;

3) узгоджувати з головою Ради дії, які вчиняються за дорученням чи від імені Ради;

4) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради.

 

ДОДАТОК

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України з
прав людини від
14.08.2013
№ 19/02-13

СКЛАД

експертної ради з питань недискримінації та ґендерної рівності при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності

1.          ФІЛІПІШИНА Аксана Анатоліївна, представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини, недискримінації та ґендерної рівності;

2.           АЛЄКСЄЄНКО Марія Костянтинівна, голова Ради ВГО «Жіночий консорціум України» (за згодою);

3.           БОГДАНОВ Сергій Іванович, заступник голови ВГО «Союз організацій інвалідів України» (за згодою);

4.           БОЧЕВА Галина Миколаївна, старший юрист Представництва «ХАЙЕС Інкорпорейтед» в Україні (за згодою);

5.           ГРИГОРИЧЕНКО Петро Дмитрович, президент Всеукраїнської спілки громадських організацій «Конгрес Ромен України» (за згодою);

6.           ДЕЛЕМЕНЧУК Олександра Олександрівна, директор програм ГО «Центр Громадянських Свобод» (за згодою);

7.           КОЛОС Лариса Євгенівна, голова правління Школи Рівних Можливостей; (за згодою);

8.           ЛЕВЧЕНКО Катерина Борисівна, президент Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – Україна» (за згодою);

9.           РОМАНОВ Роман Валерійович, директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою);

10.       САЛАХОВА Яна Вадимівна, спеціаліст з питань протидії расизму та ксенофобії Представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (за згодою);

11.       ФЕДОРОВИЧ Ірина Юріївна, координаторка проекту «Без кордонів» ГО «Центр Соціальна Дія» (за згодою);

12.       ШВАЮН Олександр Іванович, директор програми «Рома України» Міжнародного фонду «Відродження» (за згодою);

13.       ШЕРЕМЕТ Святослав Павлович, голова Координаційної ради ВГО «Гей-Форум України» (за згодою).

 

Голова Експертної ради – Філіпішина Аксана  Анатоліївна,

Зв’язатися: тел. 253-12-82filipishina@ombudsman.gov.ua