Експертна рада з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства при Представникові Уповноваженого з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю

18/02/2014 11:08

 ПОЛОЖЕННЯ  

про Експертну раду з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства при Представнику Уповноваженого

Верховної Ради України з прав людини 

з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю

1. Загальні положення

1.1. Експертна рада з питань співпраці з інститутами громадянського суспільства при Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю (далі – Рада) діє на громадських засадах з метою надання Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань комунікативної політики та зв'язків із громадськістю (далі – Представник Уповноваженого) консультаційної підтримки та вироблення пропозицій і рекомендацій щодо забезпечення співпраці Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з інститутами громадянського суспільства.

1.2. До складу Ради входять Представник Уповноваженого, представники міжнародних та профспілкових організацій, громадських об'єднань, засобів масової інформації, а також громадські активісти та фахівці, що мають досвід роботи у сфері розвитку інститутів громадянського суспільства.

1.3. Основною організаційною формою роботи Ради є засідання, які проводяться за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал. За необхідності Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямами діяльності або з конкретних питань (далі – робочі групи) з числа членів Ради.

1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Уповноваженого, а також цим Положенням.

1.5. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

2. Основні напрямки діяльності Ради

2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) аналіз стану дотримання положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод при реалізації прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами та виборчих прав в Україні;

2) участь у здійсненні аналізу відповідності національного законодавства і правозастосовчої практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері дотримання прав та свобод громадян;

3) участь у підготовці пропозицій та висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів, які стосуються дотримання прав та свобод громадян;

4) сприяння координації зусиль та поглибленню співпраці між Уповноваженим, Представником Уповноваженого та інститутами громадянського суспільства і засобами масової інформації;

5) сприяння формуванню правової культури та правовій інформованості громадян у сфері дотримання прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами, виборчих прав;

6) аналіз та систематизація міжнародного досвіду у сфері розвитку співпраці національних інституцій з прав людини з інститутами громадянського суспільства;

7) сприяння реалізації громадських ініціатив щодо розвитку співпраці Уповноваженого з інститутами громадянського суспільства;

8) аналіз та систематизація звернень громадян, інститутів громадянського суспільства, міжнародних організацій та засобів масової інформації про порушення їх прав або пропозицій щодо співпраці з Уповноваженим;

9) розробка рекомендацій щодо механізмів захисту прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами та виборчих прав.

3. Основні функції Ради

3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) надає Представнику Уповноваженого консультаційну, експертну та методичну підтримку з питань його діяльності;

2) формує робочі групи відповідно до напрямів функціональних повноважень Представника Уповноваженого і призначає їх керівників, визначає напрямки їх роботи, обговорює результати діяльності робочих груп та приймає рішення за результатами діяльності робочих груп, в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію прийнятих рішень;

3) здійснює дослідження стосовно системних порушень у сфері дотримання прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами та виборчих прав громадян, готує пропозиції щодо усунення їх причин та умов;

4) здійснює моніторинг законодавства в контексті попередження порушень у сфері дотримання прав та свобод людини;

5) сприяє проведенню наукових досліджень у сфері дотримання прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами та виборчих прав;

6) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовчої практики міжнародним зобов'язанням України та стандартам у сфері дотримання прав і свобод людини;

7) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження порушень прав і свобод людини;

8) готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у сфері захисту прав людини;

9) бере участь  в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та Представника Уповноваженого у сфері співпраці з міжнародними організаціями, інститутами громадянського суспільства та засобами масової інформації, вносить пропозиції Представнику Уповноваженого щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості громадян.

10) сприяє проведенню громадських обговорень, наукових конференцій, круглих столів з питань забезпечення та захисту прав і свобод людини в Україні, а також вивчення громадської думки з питань, віднесених до її відання;

11) здійснює аналіз ефективності співпраці Уповноваженого з інститутами громадянського суспільства;

12) надає методичні рекомендації громадянам, засобам масової інформації, журналістам та інститутами громадянського суспільства щодо способів захисту їх прав на свободу слова, мирних зібрань, об’єднання у політичні партії та громадські організації, участі в управлінні державними справами та виборчих прав;

13) проводить моніторинг порушень прав та свобод людини, аналізує судову практику та готує рекомендації Представнику Уповноваженого щодо усунення таких порушень.

4. Порядок формування та діяльності Ради

4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

4.3. Персональний склад Ради затверджує Уповноважений за поданням Представника Уповноваженого.

4.4. Засідання Ради вважається правомочним за умови присутності більш як половини членів Ради. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні Ради.

4.5. Рішення Ради можуть прийматися шляхом електронного опитування членів Ради більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.  У випадку електронного опитування для повідомлення своєї позиції членам Ради надається три повних робочих дні, без врахування дня надання запиту, якщо інший термін не погоджено на засіданні Ради або шляхом електронного опитування.

4.6. Представник Уповноваженого є головою Ради за посадою.

4.7.  Організаційно-технічне забезпечення діяльності Ради здійснюється секретарем Ради. Секретар Ради обирається з її складу простим голосуванням. За рішенням Ради функції секретаря Ради можуть виконуватися визначеним Представником Уповноваженого працівником Управліннякомунікативної політики та зв'язків із громадськістю Секретаріату Уповноваженого.

4.8. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Представником Уповноваженого). Для проведення цієї роботи в разі необхідності секретар Ради може залучати фахівців відповідних робочих груп.

4.9. Пропозиції щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) вносяться головою Ради на розгляд Уповноваженого, який приймає відповідне рішення.

4.10. Засідання Ради проводяться під головуванням Представника Уповноваженого. У разі відсутності Представника Уповноваженого на засіданні Ради, проведення засідання здійснюється секретарем Ради.

4.11. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами голови Ради та секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради може впроваджуватися наказом Уповноваженого. Пропозиції щодо впровадження відповідних рішень наказами Уповноваженого вносяться на розгляд Уповноваженого Представником Уповноваженого.

4.12. До роботи тимчасових та постійно діючих робочих груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів робочих груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

4.13. Члени Ради та члени робочих груп беруть участь у роботі Ради та робочих груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні та діяльності робочих груп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності робочих груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення експертів у відповідних галузях до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності;

2) зберігати та не розголошувати конфіденційну інформацію, яка стала відома їм під час та у зв'язку з членством у Раді;

3) узгоджувати з головою Ради дії, які вчиняються за дорученням, чи від імені Ради;

4) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради.


Взяти участь у формуванні 
СКЛАДУ Експертної ради можуть представники міжнародних та профспілкових організацій, громадських об’єднань, засобів масової інформації, а також громадські активісти та фахівці, що мають досвід роботи у сфері розвитку інститутів громадянського суспільства. Охочі долучитися до формування Експертної ради або взаємодії з нею можуть надсилати свої матеріали з висвітленням бачення майбутньої співпраці та напрямів роботи на електронну адресу kovalenko@ombudsman.gov.ua.   
Голова Експертної ради – Чаплига Михайло Вячеславович,

Зв’язатися: тел. 253-95-69chaplyga@ombudsman.gov.ua