Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму при Представникові Уповноваженого з питань реалізації національного превентивного механізму

18/02/2014 11:04

ДОДАТОК №1

до наказу Уповноваженого

Верховної Ради України
з прав людини
від 10.01.2013 № 2/02-13

ПОЛОЖЕННЯ  

про експертну раду з питань реалізації національного превентивного механізму при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму

1. Загальні положення

1.1. Експертна рада з питань реалізації національного превентивного механізму при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму (далі – Рада) діє на громадських засадах з метою надання Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму (далі – Представник Уповноваженого) консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень, а також розробки пропозицій щодо організації діяльності національного превентивного механізму (далі – НПМ) у відповідності до Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність видів поводження і покарання.

1.2. До складу Ради входять Представник Уповноваженого, представники громадських та міжнародних організацій, а також фахівці, що мають досвід роботи у галузі попередження катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (далі – неналежне поводження). Персональний склад Ради затверджується Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений).

1.3. Основними формами роботи Ради є чергові та позачергові засідання. За необхідності Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямками діяльності (далі – робочі групи) з числа членів Ради.

 1.4. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Уповноваженого, а також цим Положенням та Регламентом роботи.

 1.5. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

2. Основні напрямки діяльності Ради

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) систематизація та аналіз фактів неналежного поводження у діяльності органів державної влади, а особливо тих, які мають у своєму підпорядкуванні місця несвободи;

2) підготовка рекомендацій до змісту щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого про стан попередження неналежного поводження;

3) сприяння реалізації громадських ініціатив щодо запобігання неналежному поводженню;

4) участь у здійсненні експертизи законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються попередження неналежного поводження;

5) аналіз заходів та документів, які готуються органами влади та безпосередньо або опосередковано стосуються питань, пов’язаних із попередженням неналежного поводження;

6) організація та проведення досліджень проблеми неналежного поводження;

7) підготовка пропозицій щодо удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

8) аналіз та систематизація міжнародного досвіду у сфері попередження неналежного поводження;

9) сприяння формуванню правової культури та правової інформованості населення;

10) сприяння поглибленню співпраці Уповноваженого та Представника Уповноваженого з громадськими організаціями, а також засобами масової інформації, забезпечення належної координації співпраці Департаменту з питань реалізації НПМ із інститутами громадянського суспільства, залученими до процесу реалізації НПМ;

11) участь у організації комунікації Уповноваженого та Представника Уповноваженого з Підкомітетом з недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання Комітету ООН проти катувань (далі - Підкомітет з недопущення).

 

3. Основні функції Ради

 3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) затверджує Регламент роботи, формує робочі групи і призначає їх керівників, визначає напрямки роботи, обговорює результати діяльності робочих груп та приймає рішення за результатами діяльності робочих груп;

2) здійснює дослідження стосовно системних порушень, які призводять до неналежного поводження та готує пропозиції щодо усуненню їх причин та умов;

3) здійснює моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики та діяльності органів державної влади в контексті попередження неналежного поводження;

4) сприяє науковим дослідженням у сфері попередження неналежного поводження;

5) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов'язанням України та стандартам у галузі попередження неналежного поводження;

6) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження неналежного поводження;

7) бере участь в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та Представника Уповноваженого в сфері реалізації НПМ, вносить пропозиції щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення;

8) здійснює попередній відбір та подання на затвердження Уповноваженому кандидатур моніторів від громадськості для участі у спільних з фахівцями Департаменту з питань реалізації НПМ візитах до місць несвободи;

9) розробляє та затверджує Етичний кодекс монітора місць несвободи в Україні, розглядає питання, пов’язані із можливими порушеннями моніторами від громадськості норм Етичного кодексу. На період розгляду відстороняє монітора від громадськості від участі у моніторингових візитах та, у разі підтвердження факту порушення, ініціює питання щодо скасування його повноважень;

10) розробляє та затверджує критерії для залучення громадських організацій для виконання окремих координаційних функцій діяльності НПМ (відбір, навчання та сертифікація моніторів від громадськості, сприяння в узагальненні звітів моніторів й ін.), здійснює попередній відбір громадських організацій відповідно до встановлених критеріїв;

11) затверджує алгоритми (карти спостереження) моніторингових візитів для кожного типу місць несвободи;

12) приймає участь в аналізі та узагальненні звітів за результатами моніторингових візитів до місць несвободи спільно з фахівцями Департаменту з питань реалізації НПМ;

13) бере участь у організації комунікації Уповноваженого та Представника Уповноваженого з Підкомітетом з недопущення.

 4. Порядок формування та діяльності Ради

4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

4.3. Персональний склад Ради затверджує Уповноважений за поданням Представника Уповноваженого.

4.4. Засідання Ради вважається правомочним за умови присутності більш як половини членів Ради. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні Ради.

4.5. Представник Уповноваженого є головою Ради за посадою.

4.6. Рада обирає Секретаря Ради, який виконує свої функції на громадських засадах.

4.7. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Представником Уповноваженого). Для проведення цієї роботи в разі необхідності Секретар Ради може залучати фахівців відповідних робочих груп.

4.8. Пропозиції щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) вносяться членами Ради на розгляд  Уповноваженому, який приймає відповідне рішення.

4.9. Засідання Ради проводяться під головуванням Представника Уповноваженого.

4.10. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами голови Ради та Секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради може впроваджуватися наказом Уповноваженого. Пропозиції щодо впровадження відповідних рішень наказами Уповноваженого вносяться на розгляд Уповноваженого.

4.11. До роботи тимчасових та постійно діючих робочих груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів робочих груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

4.12. Члени Ради та члени робочих груп беруть участь у роботі Ради та робочих груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

4.13. В роботі Ради можуть брати участь у якості спостерігачів представники міжнародних та міждержавних організацій.

 5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

 5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні робочих груп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності робочих груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення профільних фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається;

5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності, а також конфіденційності та нерозголошення інформації, отриманої зі звернень громадян;

2) узгоджувати з керівництвом Ради дії, які вчиняються за дорученням чи від імені Ради;

3) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради;

4) брати активну участь у роботі Ради.

5.3. Спостерігачі входять до складу Ради без права голосу, але мають право виступати з обговорюваних питань чи вносити пропозиції до порядку денного, а також готувати проекти рішень Ради.

 

ДОДАТОК № 2

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 10.01.2013 № 2/02-13

Експертна рада

при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму

Члени Ради:

1.   БЄЛОУСОВ Юрій – Голова ради, Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань реалізації національного превентивного механізму;

2.   БУРОВ Сергій – керівник громадської організації М'АРТ;

3.   БУЩЕНКО Аркадій – виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Українсько-Гельсінська спілка з прав людини»;

4.   КЛОЧКО Людмила – завідуюча громадською приймальнею громадської організації «Харківська правозахисна група»;

5.   КОБЗІН Денис – виконавчий директор громадської організації «Харківський інститут соціальних досліджень»;

6.   КУЗЬМЕНКО Лідія – старший спеціаліст програм, Представництво Міжнародної організації міграції в Україні;

7.   КОВАЛЬ Людмила – експерт громадської організації «Харківська правозахисна група»;

8.   ПЕЧОНЧИК Тетяна – керівник громадської організації «Центр інформації про права людини»;

9.   ПИВОВАРОВ Вадим – виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських моніторів дотримання прав людини в діяльності правоохоронних органів»;

10.   ЧЕРНОУСОВ Андрій – виконавчий директор Всеукраїнської громадської організації «Асоціація незалежних моніторів»;

11.   ЯВОРСЬКА Василина – менеджер програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження».

Спостерігачі:

1.   АКІМОВА Габріель – керівник програми «Захист прав дітей», Представництво «ЮНІСЕФ» в Україні;

2.   БОЖАНІК Марк – радник з прав людини, Представництво Верховного Комісара ООН з прав людини в Україні;

3.   ВІЛАПЛАНА ЛОПЕЗ Хуан Мануель – експерт з політичних питань, Представництво Європейського союзу в Україні;

4.   ДЖИМА Іванна – національний експерт з юридичних питань, Координатор проектів ОБСЄ в Україні;

5.   КАЛХУН Ноел – регіональний представник з правових питань, Управління Верховного комісаріату у справах біженців ООН в Республіці Білорусь, Республіці Молдова та Україні;

6.   РОДІОНЕНКО Олена – проектний менеджер спільної програми Європейського союзу і Ради Європи «Посилення боротьби з жорстоким поводженням і безкарністю»;

7.   РОМАНОВ Роман – директор програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження»;

8.   СІРМАН Руслана – керівник проектів з питань захисту прав дітей,  Представництво «ЮНІСЕФ» в Україні;

9.   ЩЕРБЕНІНА Юлія – старший програмний менеджер, Представництво ООН в Україні.

 

Голова Експертної ради – Бєлоусов Юрій Леонідович,

Зв’язатися: тел. 253-09-97bielousov@ombudsman.gov.ua