Експертна рада з питань дотримання прав людини з інвалідністю при Представникові Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав

18/02/2014 10:59

ДОДАТОК

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 21.01.2013 № 7/02-13

ПОЛОЖЕННЯ  

про експертну раду з питань дотримання прав людини з інвалідністю при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав

1. Загальні положення

 1.1. Експертна рада з питань дотримання прав людини з інвалідністю при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (далі – Рада) діє на громадських засадах з метою надання Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (далі – Представник Уповноваженого) консультаційної підтримки, підготовки експертної оцінки стану дотримання прав людини з інвалідністю,  ініціювання проведення наукових досліджень, а також розробки пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав людини з інвалідністю в Україні.

 1.2. До складу Ради можуть входити Представник Уповноваженого, представники громадських, міжнародних організацій, засобів масової інформації, а також науковці та фахівці, що мають досвід роботи у сфері захисту прав людини з інвалідністю. Персональний склад Ради затверджується Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений).

 1.3. Основними формами роботи Ради є чергові та позачергові засідання. За необхідності Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямками діяльності (далі – робочі групи) з числа членів Ради.

1.4. Рада діє відповідно до плану роботи і проводить засідання за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал. Засідання скликаються Представником Уповноваженого.

 1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Уповноваженого, а також цим Положенням.

 1.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.  

2. Основні напрямки діяльності Ради

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) участь у здійсненні моніторингу стану дотримання прав людини з інвалідністю;

2) участь у здійсненні аналізу відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у дотримання прав людини з інвалідністю;

3) підготовка пропозицій та висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів, які стосуються забезпечення прав людини з інвалідністю;

4)  сприяння реалізації громадських ініціатив щодо запобігання порушенням прав людини з інвалідністю та їх відновленню;

5) сприяння формуванню правової культури та правовій інформованості населення у сфері дотримання прав людини з інвалідністю;

6) підготовка пропозицій до щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого з питань дотримання прав людини з інвалідністю;

7) вивчення та узагальненні міжнародного досвіду у сфері забезпечення прав людини з інвалідністю та підготовка пропозицій щодо його поширення в національному законодавстві та практиці;

8) сприяння поглибленню співпраці Уповноваженого та Представника Уповноваженого з громадськими організаціями, зокрема інвалідів, а також засобами масової інформації у питаннях забезпечення прав людини з інвалідністю;

9) сприяння координації співпраці Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав з інститутами громадянського суспільства та науково-експертних кіл.  

3. Основні функції Ради

 3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) формує, у разі потреби, робочі групи і призначає їх керівників, визначає напрямки роботи, обговорює результати діяльності робочих груп та приймає рішення за результатами діяльності робочих груп;

2) здійснює вивчення системних порушень прав людини з інвалідністю та готує пропозиції щодо усунення їх причин та умов;

3) здійснює моніторинг законодавства в контексті попередження порушень прав людини з інвалідністю;

4) сприяє науковим дослідженням у сфері попередження порушень прав людини з інвалідністю;

5) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері забезпечення прав людини з інвалідністю;

6) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження порушень у сфері забезпечення прав людини з інвалідністю;

7) готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань дотримання прав людини з інвалідністю;

8) бере участь в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та Представника Уповноваженого з питань забезпечення прав людини з інвалідністю, вносить пропозиції Представнику Уповноваженого щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення.

 4. Порядок формування та діяльності Ради

 4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

 4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

 4.3. Персональний склад Ради затверджує Уповноважений за поданням Представника Уповноваженого.

 4.4. Засідання Ради вважається правомочним за умови присутності більш як половини членів Ради. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні Ради. Рішення Ради можуть також прийматися шляхом електронного опитування членів Ради більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

 4.5. Представник Уповноваженого є головою Ради за посадою.

 4.6. Рада обирає секретаря Ради, який виконує свої функції на громадських засадах.

 4.7. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Представником Уповноваженого). Для проведення цієї роботи в разі необхідності секретар Ради може залучати фахівців відповідних робочих груп.

 4.8. Пропозиції щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) вносяться головою Ради на розгляд Уповноваженому, який приймає відповідне рішення.

 4.9. Засідання Ради проводяться під головуванням Представника Уповноваженого.

 4.10. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами голови Ради та секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради може впроваджуватися наказом Уповноваженого. Пропозиції щодо впровадження відповідних рішень наказами Уповноваженого вносяться на розгляд Уповноваженого.

 4.11. До роботи тимчасових та постійно діючих робочих груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів робочих груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

 4.12. Члени Ради та члени робочих груп беруть участь у роботі Ради та робочих груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

 5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні робочих груп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності робочих груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення профільних фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

 5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності, а також конфіденційності та нерозголошення інформації, отриманої зі звернень громадян;

2) узгоджувати з головою Ради дії, які вчиняються за дорученням чи від імені Ради;

3) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради.

4) брати активну участь у роботі Ради.

 

ДОДАТОК  № 2

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 20.02.2013 № 15/02-13 
зі змінами відповідно наказу
від 11.08.2014 № 7/02-14

Персональний склад

експертної ради з питань дотримання прав людини з інвалідністю

1.          Лях Дмитро Олексійович – представник Уповноваженого – керівник Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав, голова ради

2.           Бошицький Юрій Ладиславович – ректор Київського університету права НАН України, член Конституційної асамблеї України, заступник Голови Союзу юристів України

3.           Єдгарова Іванна Володимирівна – завідуюча відділом міжнародних зв’язків і грантів, керівник проекту “Міжнародна школа прав людини”

4.           Кузовий Юрій Віталійович – директор Департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України

5.           Лютиков Володимир Іванович – перший заступник Голови Центрального правління Українського товариства сліпих

6.           Майорова Надія Володимирівна – заступник виконавчого директора Всеукраїнської громадської організації “Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю”

7.           Макарова Надія Володимирівна – заступник директора з наукової роботи Інституту демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України

8.           Назаренко Василь Васильович – голова Всеукраїнської організації інвалідів “Союз організацій інвалідів України”

9.           Остапенко Лариса Іванівна – головний редактор газети “Праця і зарплата”

10.      Рибальченко Катерина Олександрівна – старший програмний менеджер Представництва ПРООН в Україні

11.      Скорупський Сергій Миколайович – перший заступник директора Фонду соціального захисту інвалідів

12.      Скрипка Наталія Сергіївна – виконавчий директор Всеукраїнського громадського соціально-політичного об’єднання  “Національна асамблея інвалідів України”

13.      Чепчина Ірина Іванівна – перший заступник голови Українського товариства глухих

14.      Щербатюк Максим Володимирович – програмний  директор Української Гельсінської спілки з прав людини

15.      Ященко Лариса Олександрівна – президент громадської організації жінок-інвалідів “Донна”

Голова Експертної ради – Лях Дмитро Олексійович

Звязатися: тел. 253-39-54, lyarh@ombudsman.gov.ua