Експертна рада з питань дотримання трудових прав при Представникові Уповноваженого з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав

18/02/2014 11:01

ДОДАТОК

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 21.01.2013 № 6/02-13

ПОЛОЖЕННЯ  

про експертну раду з питань дотримання трудових прав при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав

1. Загальні положення

 1.1. Експертна рада з питань дотримання трудових прав при Представникові Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (далі – Рада) діє на громадських засадах з метою надання Представнику Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав (далі – Представник Уповноваженого) консультаційної підтримки, підготовки експертної оцінки стану дотримання трудових прав,  ініціювання проведення наукових досліджень, а також розробки пропозицій щодо поліпшення стану захисту трудових прав в Україні.

 1.2. До складу Ради можуть входити Представник Уповноваженого, представники громадських, зокрема профспілкових організацій, міжнародних організацій, засобів масової інформації, а також науковці та фахівці, що мають досвід роботи у сфері захисту трудових прав. Персональний склад Ради затверджується Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений).

 1.3. Основними формами роботи Ради є чергові та позачергові засідання. За необхідності Рада може утворювати постійні та тимчасові робочі групи за напрямками діяльності (далі – робочі групи) з числа членів Ради.

1.4. Рада діє відповідно до плану роботи і проводить засідання за потребою, але не рідше ніж один раз у квартал. Засідання скликаються Представником Уповноваженого.

 1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, наказами та розпорядженнями Уповноваженого, а також цим Положенням.

 1.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.  

2. Основні напрямки діяльності Ради

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) участь у здійсненні моніторингу стану дотримання трудових прав людини;

2) участь у здійсненні аналізу відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері соціально-трудових відносин, дотримання трудових прав;

3) підготовка пропозицій та висновків стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів, які стосуються забезпечення трудових прав;

4)  сприяння реалізації громадських ініціатив щодо запобігання порушенням трудових прав та їх відновленню;

5) сприяння формуванню правової культури та правовій інформованості населення у сфері забезпечення трудових прав;

6) підготовка пропозицій до щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого з питань дотримання трудових прав;

7) вивчення та узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення трудових прав та підготовка пропозицій щодо його поширення в національному законодавстві та практиці;

8) сприяння поглибленню співпраці Уповноваженого та Представника Уповноваженого з громадськими організаціями, а також засобами масової інформації;

9) сприяння координації співпраці Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав з інститутами громадянського суспільства та науково-експертних кіл.  

3. Основні функції Ради

 3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) формує, у разі потреби, робочі групи і призначає їх керівників, визначає напрямки роботи, обговорює результати діяльності робочих груп та приймає рішення за результатами діяльності робочих груп;

2) здійснює вивчення системних порушень у сфері забезпечення трудових прав та готує пропозиції щодо усунення їх причин та умов;

3) здійснює моніторинг законодавства в контексті попередження порушень у сфері забезпечення трудових прав;

4) сприяє науковим дослідженням у сфері попередження порушень у сфері соціально-трудових відносин та забезпечення трудових прав;

5) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовної практики міжнародним зобов’язанням України та стандартам у сфері забезпечення трудових прав;

6) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті попередження порушень у сфері забезпечення трудових прав  чи їх відновлення;

7) готує пропозиції щодо вдосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань дотримання трудових прав;

8) бере участь в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого та Представника Уповноваженого з питань забезпечення трудових прав, вносить пропозиції Представнику Уповноваженого щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення.

 4. Порядок формування та діяльності Ради

 4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

 4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

 4.3. Персональний склад Ради затверджує Уповноважений за поданням Представника Уповноваженого.

 4.4. Засідання Ради вважається правомочним за умови присутності більш як половини членів Ради. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від присутніх на засіданні Ради. Рішення Ради можуть також прийматися шляхом електронного опитування членів Ради більшістю голосів від загальної кількості членів Ради.

 4.5. Представник Уповноваженого є головою Ради за посадою.

 4.6. Рада обирає секретаря Ради, який виконує свої функції на громадських засадах.

 4.7. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Представником Уповноваженого). Для проведення цієї роботи в разі необхідності секретар Ради може залучати фахівців відповідних робочих груп.

 4.8. Пропозиції щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) вносяться головою Ради на розгляд Уповноваженому, який приймає відповідне рішення.

 4.9. Засідання Ради проводяться під головуванням Представника Уповноваженого.

 4.10. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами голови Ради та секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради може впроваджуватися наказом Уповноваженого. Пропозиції щодо впровадження відповідних рішень наказами Уповноваженого вносяться на розгляд Уповноваженого.

 4.11. До роботи тимчасових та постійно діючих робочих груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів робочих груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

 4.12. Члени Ради та члени робочих груп беруть участь у роботі Ради та робочих груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

 5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні робочих груп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності робочих груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення профільних фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

 5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності, а також конфіденційності та нерозголошення інформації, отриманої зі звернень громадян;

2) узгоджувати з головою Ради дії, які вчиняються за дорученням чи від імені Ради;

3) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради.

4) брати активну участь у роботі Ради.

 

ДОДАТОК  № 1

до наказу Уповноваженого
Верховної Ради України
з прав людини
від 20.02.2013 № 15/02-13
зі змінами відповідно наказу
від 11.08.2014 № 7/02-14

Персональний склад

експертної ради з питань дотримання трудових прав

 

1.           Лях Дмитро Олексійович – представник Уповноваженого – керівник Департаменту з питань дотримання соціально-економічних та гуманітарних прав, голова ради

2.           Волинець Михайло Якович – голова Конфедерації вільних профспілок України

3.           Калиновська Ірина Григорівна – начальник управління нормативно-правового та юридичного забезпечення Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України

4.           Колот Анатолій Михайлович – проректор з науково-педагогічної роботи, завідувач кафедри управління персоналом та економіки праці Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана

5.           Коновалова Олена Анатоліївна – заступник директора департаменту контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість – начальник відділу з питань додержання законодавства про працю Державної інспекції України з питань праці

6.           Мельник Сергій Вікторович – директор державної установи “Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин” Міністерства соціальної політики України

7.           Оніщенко Наталія Миколаївна – завідуюча відділом теорії держави і права Інституту держави і права ім.. В.М. Корецького НАН України

8.           Остапенко Людмила Василівна – керівник департаменту бюджетної політики та соціального захисту апарата Федерації профспілок України

9.           Остапенко Лариса Іванівна – головний редактор газети “Праця і зарплата”

10.      Павлюк Олексій Дмитрович – керівник департаменту виробничої політики та колективно-договірного регулювання апарата Федерації профспілок України

11.      Рибальченко Катерина Олександрівна – старший  програмний менеджер Представництва ПРООН в Україні

12.      Сидоряк Ірина Георгіївна – заступник керівника Департаменту правового захисту – керівник управління захисту трудових прав апарата Федерації профспілок України

13.      Солод Андрій Григорович – головний фахівець Департаменту соціальної політики Федерації роботодавців України

14.      Степаненко Олена Анатоліївна – заступник голови Федерації морських профспілок України

15.      Стратійчук Ірина Борисівна – голова Молодіжної ради Профспілки працівників Національної академії наук України

16.      Цимбал Олександр Іванович – завідувач сектора соціальних ризиків у сфері зайнятості Інституту демографії та соціальних досліджень ім.. М.В. Птухи НАН України

17.      Шевчук Олексій Анатолійович – голова Комітету з трудового права Всеукраїнської громадської організації “Асоціація правників України”, директор ТОВ “Юридичне агентство “Шевчук та Партнери”

18.     Шумило Михайло Миколайович – старший науковий співробітник відділу проблем цивільного, трудового і підприємницького права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України

19.      Щербатюк Максим Володимирович – програмний директор Української Гельсінської спілки з прав людини

20.      Яцунь Олександр Михайлович – голова Київської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

 

Голова Eкспертної ради –  Лях Дмитро Олексійович

Звязатися: тел. 253-39-54 lyarh@ombudsman.gov.ua