ПОЛОЖЕННЯ ПРО КОНСУЛЬТАТИВНУ РАДУ ПРИ УПОВНОВАЖЕНОМУ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З ПРАВ ЛЮДИНИ

14/03/2014 16:05

1. Загальні положення

 1.1. Консультативна рада при Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (далі – Рада) створюється відповідно до статті 10 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

 1.2. Рада є постійно діючим колегіальним консультативно-дорадчим органом, який діє на громадських засадах з метою надання Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини (далі – Уповноважений) консультаційної підтримки, проведення наукових досліджень, а також вивчення пропозицій щодо поліпшення стану захисту прав людини і основоположних свобод.

 1.3. До складу Ради входять Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, представники міжнародних, громадських та профспілкових організацій, засобів масової інформації, громадські діячі та фахівці, що мають досвід роботи у галузі захисту прав і свобод людини і громадянина.

 1.4. Основними формами роботи Ради є чергові та позачергові засідання, а також створення та діяльність постійних та тимчасових експертних робочих груп (далі – експертні групи).

 1.5. Рада у своїй діяльності керується Конституцією України, міжнародними документами з прав людини, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного права, чинним законодавством України, а також цим Положенням та Регламентом.

 1.6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер.

 

2. Основні напрямки діяльності Ради

 2.1. Основними напрямками діяльності Ради є:

1) аналіз додержання прав людини і основоположних свобод органами влади та місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, їх посадовими та службовими особами;

2) підготовка рекомендацій до змісту щорічних та спеціальних доповідей Уповноваженого про стан дотримання та захисту прав людини і основоположних свобод;

3) участь у підготовці матеріалів для конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України та подань Уповноваженого до органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

4) проведення консультацій з громадськістю з метою узгодження позицій щодо актуальних проблем у сфері дотримання та захисту прав людини і основоположних свобод;

5) сприяння реалізації громадських ініціатив щодо запобігання порушенню прав і свобод людини та їх відновленню;

6) участь у здійсненні експертизи законопроектів та підзаконних нормативно-правових актів, що стосуються дотримання прав людини і основоположних свобод;

7) аналіз заходів та документів, які готуються органами влади та безпосередньо або опосередковано стосуються питань, пов’язаних з дотриманням та захистом прав людини і основоположних свобод;

8) організація та проведення досліджень у сфері захисту прав людини і основоположних свобод;

9) підготовка пропозицій щодо удосконалення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування;

10) аналіз та систематизація міжнародного досвіду у сфері захисту прав людини і основоположних свобод;

11) сприяння формуванню правової культури та правовій інформованості населення;

12) сприяння поглибленню співпраці Уповноваженого з громадськими та профспілковими організаціями, а також засобами масової інформації.

  

3. Основні функції Ради

 3.1. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) формує експертні групи і призначає їх керівників, визначає напрямки роботи, обговорює результати діяльності експертних груп та приймає рішення за результатами діяльності експертних груп;

2) здійснює дослідження стосовно системних порушень прав людини і основоположних свобод та готує пропозиції щодо усуненню їх причин та умов;

3) здійснює моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики та діяльності правоохоронних органів в контексті дотримання прав людини і основоположних свобод;

4) сприяє науковим дослідженням у сфері забезпечення верховенства права та дотримання прав людини і основоположних свобод;

5) здійснює аналіз відповідності національного законодавства і правозастосовчої практики міжнародним зобов'язанням України та стандартам у галузі дотримання та захисту прав людини і основоположних свобод;

6) готує пропозиції та висновки стосовно законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів у контексті забезпечення прав людини і основоположних свобод;

7) приймає участь в організації громадських слухань з питань захисту прав людини і основоположних свобод;

8) співпрацює з міжнародними, громадськими та профспілковими організаціями, іншими інституціями громадянського суспільства, засобами масової інформації, науково-дослідними та освітніми закладами, державними установами і організаціями, діяльність яких дотична до проблем дотримання прав людини і основоположних свобод, представляє їх інтереси в реалізації покладених на Раду завдань;

9) бере участь в інформуванні громадськості та міжнародних інституцій щодо змісту діяльності Уповноваженого, вносить пропозиції щодо формування правової культури та підвищення правової інформованості населення.

 

4. Порядок формування та діяльності Ради

 4.1. Рішення про створення, реорганізацію чи про припинення діяльності Ради приймає Уповноважений.

 4.2. Положення про Раду затверджується Уповноваженим.

 4.3. З метою формування персонального складу Ради Секретаріатом Уповноваженого забезпечується організація прийому та розгляду пропозицій щодо кандидатур до складу Ради. На підставі вивчення поданих пропозицій Уповноважений визначає та затверджує склад Ради.

 4.4. Прийняття рішень Ради здійснюється під час її засідань методом відкритого голосування шляхом підняття рук. Рішення Ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більшість від складу Ради.

 4.5. Уповноважений є співголовою Ради за посадою. Іншого співголову Рада обирає зі свого складу. Кандидати на співголову Ради можуть бути запропоновані під час засідання Ради.

 4.6. Уповноважений призначає Секретаря Ради, який є державним службовцем у складі Секретаріату Уповноваженого чи виконує свої функції на громадських засадах.

 4.7. Секретар Ради організовує роботу Ради та забезпечує постійну взаємодію між членами Ради, здійснює підготовку до проведення засідань Ради, а також організаційно-технічне та документальне забезпечення діяльності Ради, у тому числі узагальнює пропозиції щодо порядку денного, який виноситься на розгляд Ради, та список запрошених на засідання Ради осіб (за погодженням з Уповноваженим). Для проведення цієї роботи в разі необхідності Секретар Ради може залучати фахівців відповідних експертних груп.

 4.8. Рішення щодо ротації персонального складу Ради (про введення нових членів до складу Ради або виведення членів зі складу Ради) приймаються членами Ради та затверджуються Уповноваженим.

 4.9. Засідання Ради проводяться під головуванням Уповноваженого чи співголови Ради.

 4.10. Рішення Ради оформлюються протокольно за підписами співголів Ради та Секретаря Ради. У разі необхідності рішення Ради впроваджуються наказами Уповноваженого.

 4.11. До роботи тимчасових та постійно діючих експертних груп можуть залучатися експерти, які не є членами Ради та які діють на громадських засадах. Кількість членів експертних груп, а також напрямки їх діяльності визначаються Радою.

 4.12. Члени Ради та члени експертних груп беруть участь у роботі Ради та експертних груп на громадських засадах. Члени Ради можуть залучати до своєї діяльності експертів, які також працюють на громадських засадах.

 

5. Права та обов’язки членів Ради

Всі члени Ради користуються рівними правами і мають однакові обов’язки з усіх питань, пов’язаних з діяльністю Ради.

 5.1. Члени Ради мають наступні права:

1) брати участь у підготовці та проведенні засідань Ради, формуванні порядку денного засідань Ради, обговоренні питань, винесених на розгляд Ради, а також брати участь у формуванні експертних групп Ради;

2) вносити пропозиції щодо розгляду питань, які належать до компетенції Ради, а також пропозицій з питань, які обговорюються;

3) брати участь у діяльності експертних груп, очолювати їх;

4) ініціювати залучення профільних фахівців відповідних галузей до вивчення та вирішення питань, що розглядаються на засіданнях Ради;

5) у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати окрему думку, яка фіксується у протоколі засідання Ради;

6) у разі неможливості бути присутнім на засіданні Ради викладати письмово власну думку, яка фіксується у протоколі засідання. Делегування повноважень членів Ради не допускається.

 5.2. Члени Ради зобов'язані:

1) дотримуватись в своїй діяльності принципів сумлінності та об'єктивності;

2) узгоджувати з керівництвом Ради дії, які вчиняються за дорученням чи від імені Ради;

3) сприяти виконанню рішень та рекомендацій Ради, у тому числі й через організації та установи, у яких працюють члени Ради.