Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення

19/01/2016 19:34

Управління з питань дотримання права на інформацію та права на звернення

 

      Основними завданнями Управління є контроль за дотриманням права на інформацію і права на звернення та забезпечення притягнення до адміністративної відповідальності осіб, винних в порушенні цих прав, а також забезпечення взаємодії Уповноваженого з Конституційним Судом України.

 

Основні функції Управління

 

 • здійснює моніторинг дотримання права на звернення та права на інформацію, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення цих прав;
 • аналізує державну політику, економічні, політичні, соціальні та інші процеси, які відбуваються в країні і за її межами, з питань, що належать до компетенції Управління, та готує відповідні пропозиції Уповноваженому;
 • бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;
 • здійснює провадження щодо перевірки фактів порушення права на інформацію та права на звернення;
 • у разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого, а також порушення права на інформацію та права на звернення ініціює процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за статтями 18840 та 2123 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
 • здійснює аналіз чинних законів і підзаконних нормативно-правових  актів щодо їх відповідності Конституції України;
 • готує проекти конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України щодо вирішення питання про відповідність Конституції України (конституційності) закону України чи іншого правового акта Верховної Ради України, акта Президента України та Кабінету Міністрів України, правового акта Автономної Республіки Крим, офіційного тлумачення Конституції України чи законів України;
 • здійснює координацію підготовки проектів конституційних подань Уповноваженого, розроблених за ініціативи інших структурних підрозділів Секретаріату;
 • готує проекти подань Уповноваженого до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам для вжиття відповідних заходів щодо усунення виявлених порушень права на інформацію та права на звернення або сприяння їх поновленню, здійснює контроль за їх реалізацією;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, спрямовані на запобігання порушенням конституційних прав, в тому числі права на інформацію та права на звернення;
 • здійснює експертний аналіз проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Управління;
 • здійснює вивчення практики Європейського суду з прав людини та інших закордонних юрисдикційних органів;
 • розглядає звернення громадян та народних депутатів з питань, що належать до компетенції Управління, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення права на інформацію та права на звернення, здійснює реалізацію відкритих проваджень;
 • здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян та народних депутатів України з питань компетенції Управління;
 • бере участь у перевірках стану додержання конституційних прав, в тому числі права на доступ публічної інформації та права на звернення, органами державної влади та місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, підконтрольними і підпорядкованими їм підприємствами, установами, організаціями;
 • надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадовим і службовим особам з рекомендаціями щодо дотримання прав і свобод людини і громадянина, контролює розгляд таких звернень;
 • організовує у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє Секретаріат;
 • роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого з прав людини;
 • у межах компетенції Управління, за дорученням Уповноваженого, співпрацює з об’єднаннями громадян та профспілковими організаціями;
 • здійснює у встановленому порядку прийом громадян;
 • здійснює контроль за оприлюдненням інформації, передбаченої Законом України «Про доступ до публічної інформації», розпорядником якої є Секретаріат;
 • забезпечує своєчасну та якісну підготовку матеріалів для розділу «Право на інформацію» на офіційному сайті Уповноваженого;
 • бере участь у підготовці проектів інформаційних повідомлень з питань діяльності Управління для їх висвітлення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 

Права Управління

 

 • запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи та матеріали) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб;
 • здійснювати провадження та проводити виїзні перевірки щодо порушення права на  інформацію  та права на звернення;
 • складати протоколи про адміністративні правопорушення за порушення права на інформацію та права на звернення;
 • складати протоколи про адміністративні правопорушення за фактами невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого;
 • залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання прав і свобод людини науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування, об’єднань громадян та профспілкових організацій;
 • вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, в тому числі на підконтрольних і підпорядкованих їм підприємствах, установах, організаціях сприяння в проведенні перевірок діяльності щодо дотримання права на інформацію та права на звернення (доступ до інформації (документів та матеріалів), комп’ютерної техніки та баз даних; забезпечення належними для роботи умовами, телефонним зв’язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями для зберігання документів, тощо), а також виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків або пояснень;
 • запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення прав на доступ до публічної інформації та права на звернення;
 • брати участь у судових провадження щодо діяльності Управління;
 • за дорученням Уповноваженого працівники Управління мають право діяти від його імені та представляти його інтереси з усіма правами, що надані чинним законодавством, і в інших випадках, визначених ним;
 • використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань діяльності Управління, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – в заходах, що проводяться іншими органами влади, місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян та профспілковими організаціями.