Умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

03/04/2018 09:53

Додаток

                                                                          

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Уповноваженого

від 02.04 2018 № 160/к

 

 

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

Керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини

 

Загальні умови

Посадові обов’язки

організовує роботу Секретаріату, здійснює загальне керівництво його діяльністю та забезпечує виконання функцій Секретаріату;

координує діяльність регіональних представництв Уповноваженого;

організовує виконання доручень;

вносить пропозиції Уповноваженому щодо структури та штатного розпису Секретаріату, щодо положень про його структурні підрозділи та посадових (робочих) інструкцій працівників Секретаріату;

вносить пропозиції Уповноваженому щодо призначення і звільнення з посад працівників Секретаріату, присвоєння їм рангів державних службовців, заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

забезпечує дотримання працівниками Секретаріату Закону України «Про державну службу», законодавства про працю, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежної безпеки Секретаріату;

забезпечує взаємодію Секретаріату та його структурних підрозділів з органами державної влади і місцевого самоврядування, міжнародними організаціями та неурядовими громадськими організаціями;

за дорученням Уповноваженого направляє листи до органів державної влади і місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб щодо проблем у галузі прав людини, порушених у зверненнях до Уповноваженого, разом із рекомендаціями щодо дотримання міжнародних стандартів у галузі прав людини та контролює розгляд таких листів;

представляє Секретаріат як юридичну особу в цивільно-правових відносинах;

виконує інші функції за дорученням Уповноваженого

Умови оплати праці

посадовий оклад – 22500 грн на місяць;

надбавка до посадового окладу за ранг – відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення на ще один строк або подальшого переведення за пропозицією Комісії з питань вищого корпусу державної служби на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

копія паспорта громадянина України;

письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, до якої додається резюме у довільній формі;

письмова заява, в якій повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

копія (копії) документа (документів) про освіту;

посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

заповнена особова картка встановленого зразка;

декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

заява про забезпечення в установленому  порядку розумного пристосування за формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (подається у разі потреби особою, яка має інвалідність)

Документи приймаються до 23 квітня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Прорізна, 15,

10 година, 15 травня 2018 року

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Велієва Олеся Валеріївна (256-00-01,

е-mail: velieva@nads.gov.ua).

Кваліфікаційні вимоги

 1.  

Освіта

вища, ступінь вищої освіти – магістр за спеціальностями в галузі знань «Право»

 1.  

Досвід роботи

загальний стаж роботи - не менше семи років;

досвід роботи на посадах державної служби категорій «А» чи «Б» або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах у сфері державного управління, права – не менше трьох років

 1.  

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимог

 1.  

Наявність лідерських навичок

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;

стратегічне планування;

вміння працювати з великим обсягом інформації та здатність виконувати одночасно декілька завдань;

ведення ділових переговорів;

досягнення кінцевих результатів

 1.  

Вміння приймати ефективні рішення

аналіз державної політики;

наявність необхідних знань для ефективного розподілу та використання ресурсів (у тому числі людських, фінансових, матеріальних)

 1.  

. Комунікації та взаємодія

вміння здійснювати ефективну комунікацію та проводити публічні виступи;

співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

відкритість

 1.  

Управління змінами:

формування плану змін та покращень;

управління змінами та реакцією на них;

оцінка ефективності змін

 1.  

Управління організацією та персоналом

організація роботи і контроль;

управління проектами;

мотивування;

управління людськими ресурсами

 1.  

Особистісні компетенції

принциповість, рішучість і вимогливість під час прийняття рішень;

спрямованість на служіння суспільству, захист національних інтересів;

системність;

інноваційність та неупередженість;

самоорганізація та саморозвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях

 1.  

Управління публічними фінансами

знання основ бюджетного законодавства;

знання системи державного контролю у сфері публічних фінансів

 1.  

Робота з інформацією

знання основ законодавства про інформацію;

вміння працювати в умовах електронного урядування

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

 1.  

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції»;

 1.  

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи керівника Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини

Загальна декларація прав людини;

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права;

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права;

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації;

Міжнародна конвенція про захист прав всіх трудящих- мігрантів та членів їх сімей;

Конвенція Організації Об'єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок;

Конвенція про права дитини;

Конвенція про права осіб з інвалідністю;

Конвенція про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля (Орхуська конвенція);

Конвенція проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання;

Факультативний протокол до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижує гідність, видів поводження та покарання;

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод;

Європейська конвенція про запобігання катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню;

Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»;

Закон України «Про звернення громадян»;

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;

Закон України «Про захист персональних даних»;

Закон України «Про інформацію»;

Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»;

Закон України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок і чоловіків»;

Закон України «Про доступ до судових рішень»;

Закон України «Про відкритість використання публічних коштів»;

Закон України «Про демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією і правоохоронними                   органами держави»;

Закон України «Про публічні закупівлі»;

Кодекс законів про працю України;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Кримінальний процесуальний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

інші нормативно-правові акти, які стосуються діяльності Уповноваженого та Секретаріату