Інформація про підрозділДепартамент з питань реалізації

національного превентивного механізму

 

Основним завданням Департаменту є забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням права на захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижують гідність, видів поводження і покарання (далі – неналежне поводження) відповідно до вимог  Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та іншого жорстокого, нелюдського або такого, що принижують гідність, видів поводження і покарання.

 

            Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

 • здійснює моніторинг дотримання права на захист від неналежного поводження, надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення  прав і свобод людини;
 • організовує та здійснює систематичні (планові та позапланові) відвідування місць несвободи з метою попередження неналежного поводження, в тому числі спільно з представниками неурядових громадських організацій;
 • за дорученням Уповноваженого здійснює заходи щодо ефективного реагування на порушення права на захист від неналежного поводження;
 • аналізує стан дотримання прав людини в місцях несвободи, готує аналітично-інформаційні матеріали з питань неналежного поводження та вносить пропозиції Уповноваженому для відповідного реагування;
 • бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого;
 • бере участь у підготовці проектів конституційних подань Уповноваженого до Конституційного Суду України, подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, проектів листів та інших актів реагування Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією;
 • бере участь у підготовці пропозицій щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням права на захист від неналежного поводження або сприяння їх поновленню;
 • розглядає звернення громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту, готує пропозиції щодо відкриття провадження у справах про порушення прав людини та здійснює реалізацію відкритих проваджень;
 • здійснює опрацювання, облік, аналіз, вивчення або перевірку, за необхідності з виїздом на місце, звернень громадян до Уповноваженого з питань, які належать до компетенції Департаменту;
 • за дорученням Уповноваженого надсилає звернення громадян за належністю до відповідних органів з рекомендаціями щодо дотримання стандартів у галузі права на захист від неналежного поводження та контролює розгляд таких звернень;
 • за дорученням Уповноваженого бере участь у перевірках стану додержання прав на захист від неналежного поводження органами державної влади та місцевого самоврядування;
 • за дорученням Уповноваженого роз’яснює заходи, яких має вжити особа, що подала звернення до Уповноваженого;
 • в межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з неурядовими громадськими організаціями;
 • в межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з органами державної влади та місцевого самоврядування, їх консультативно-дорадчими органами у сфері попередження та протидії порушенням права на захист від неналежного поводження;
 • через працівників Департаменту, відповідне робоче місце яких визначено наказом Уповноваженого, здійснює виконання завдань, покладених на Секретаріат, в окремих адміністративно-територіальних одиницях України;
 • за дорученням Уповноваженого здійснює у встановленому порядку прийом громадян;
 • бере участь у підготовці інформаційних повідомлень для їх розміщення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 

Права Департаменту:

 • запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи) від органів державної влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, органів прокуратури, їх посадових та службових осіб;
 • залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання права на захист від неналежного поводження науковців, міжнародних експертів, представників органів державної влади, місцевого самоврядування та неурядових громадських організацій;
 • за дорученням Уповноваженого вимагати від посадових і службових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню перевірок діяльності щодо дотримання прав людини підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, виділення спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків;
 • за дорученням Уповноваженого запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення права на захист від неналежного поводження;
 • за дорученням Уповноваженого порушувати перед керівниками органів державної влади та місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки;
 • за дорученням Уповноваженого безперешкодно і без попереднього узгодження в будь-який час відвідувати органи державної влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, будь-які приміщення в яких утримуються, або можуть утримуватися люди в стані несвободи, опитувати  осіб,  які  там  перебувають,  та  отримувати інформацію щодо умов їх тримання;
 • за дорученням Уповноваженого ознайомлюватися з документами, у тому числі з документами з обмеженим доступом, та отримувати їх копії в органах державної влади, місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, органах прокуратури, включаючи справи, які знаходяться в судах;
 • уповноважені посадові особи Департаменту відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення;
 • використовувати державні, у тому числі урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату;
 • брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання права на захист від неналежного поводження, що проводяться у Секретаріаті та за дорученням Уповноваженого – у заходах, що проводяться в інших органах влади та місцевого самоврядування.