Інформація про підрозділДепартамент реалізації

національного превентивного механізму

 

Основні завдання Департаменту

 

 • Забезпечення реалізації повноважень Уповноваженого у сфері здійснення парламентського контролю за дотриманням права на захист від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання (далі - неналежне поводження) відповідно до вимог Факультативного протоколу до Конвенції проти катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання.
 • Забезпечення в межах повноважень моніторингу дотримання прав на належне утримання, стану дотримання прав людини і громадянина в місцях, що перебувають під юрисдикцією та контролем державних органів, в яких утримуються чи можуть утримуватися особи, позбавлені волі (будь-яка форма утримання під вартою чи тюремного ув'язнення або поміщення особи в державне чи приватне місце утримання під вартою, яке ця особа не має права самовільно залишити, за наказом будь-якого судового, адміністративного чи іншого органу) за розпорядженням державного органу чи за його вказівкою, або з його відома чи мовчазної згоди.
 • Забезпечення поновлення порушених прав людини і громадянина.

 

   Департамент відповідно до покладеного на нього завдання:

 • Організовує та здійснює систематичні (планові та позапланові) інспектування місць, визначених у частині 8 статті 13 Закону України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (далі - об’єкти контролю), з метою моніторингу дотримання прав осіб, які утримуються (перебувають) в цих місцях, зокрема права на захист від неналежного поводження. Надає пропозиції Уповноваженому щодо вжиття заходів парламентського контролю з метою забезпечення прав і свобод людини.
 • Залучає до проведення інспектувань об’єктів контролю представників громадських та міжнародних організацій.
 • За дорученням Уповноваженого здійснює заходи щодо ефективного реагування на порушення права на захист від неналежного поводження.
 • Аналізує стан дотримання прав людини в об’єктах контролю, здійснює підготовку аналітично-інформаційних матеріалів з питань неналежного поводження та вносить пропозиції Уповноваженому для відповідного реагування.
 • Здійснює моніторинг чинних законів і підзаконних актів щодо їх відповідності стандартам, спрямованим на дотримання прав осіб, які тримаються в об’єктах контролю.
 • Здійснює експертний аналіз проектів законів та інших нормативно-правових актів, з питань що належать до компетенції Департаменту.
 • Готує в межах компетенції пропозиції щодо розроблення законопроектів та проектів інших нормативно-правових актів, що стосуються захисту від катувань та іншого жорстокого, нелюдського або таких, що принижують гідність, видів поводження.
 • Бере участь у підготовці щорічних і спеціальних доповідей Уповноваженого, проектів конституційних подань Уповноваженого,
 • Готує проекти подань до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, Генерального прокурора України, керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, листів Уповноваженого з метою запобігання порушенням прав людини і громадянина або сприяння їх поновленню та здійснює контроль за їх реалізацією.
 • Вносить пропозиції щодо розробки і, за дорученням Уповноваженого, розробляє законопроекти та проекти інших нормативно-правових актів, необхідних для запобігання порушенням права на захист від неналежного поводження або сприяння поновленню прав.
 • Розглядає звернення громадян, листи державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, підприємств, установ, організацій, і зокрема з виїздом на місце, з питань, що належать до компетенції Управління, здійснює провадження у справах про порушення прав людини в порядку, визначеному Уповноваженим.
 • Розглядає депутатські запити і звернення, запити на інформацію з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • У разі виявлення підстав для притягнення до адміністративної відповідальності за невиконання законних вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого ініціює процедуру притягнення до адміністративної відповідальності за статтею 18840 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
 • У межах функцій Департаменту за дорученням Уповноваженого співпрацює з державними органами та органами місцевого самоврядування, їх консультативно-дорадчими органами, з неурядовими організаціями у сфері попередження та протидії порушенням права на захист від неналежного поводження.
 • Забезпечує своєчасну та якісну підготовку матеріалів за результатами діяльності Департаменту, а також інформаційних повідомлень для їх розміщення на офіційному веб-сайті Уповноваженого.

 

Права Департаменту 

 • Безперешкодно відвідувати без попередження про час і мету, без обмеження в часі, об’єкти контролю, пересуватися територією цих об’єктів, здійснювати аудіо та відеозапис та поширювати отриману інформацію, ознайомлюватися із звітністю, і зокрема із статистичною, подавати усні або письмові запити, перевіряти дотримання законодавства, вимагати негайного припинення протиправних дій (бездіяльності) посадових і службових осіб об’єктів контролю, ознайомлюватися з особовими справами (іншою документацією) осіб, які в них утримуються (перебувають), іншими документами тощо, спілкуватися з будь-якими працівниками об’єктів інспектування та особами, які в них перебувають (зокрема на умовах анонімності).
 • Запитувати й одержувати в установленому порядку інформацію (документи та матеріали) від державних органів, зокрема органів прокуратури, та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, їх посадових та службових осіб.
 • Залучати в установленому порядку до участі у вивченні окремих питань дотримання права на захист від неналежного поводження представників громадських організацій, експертів, учених та фахівців, і зокрема іноземних, а також працівників державних органів, органів місцевого самоврядування.
 • Вимагати від посадових і службових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності сприяння проведенню інспектувань щодо дотримання прав людини у підконтрольних і підпорядкованих їм підприємств, установ, організацій, надання спеціалістів для участі у проведенні перевірок, експертиз і надання відповідних висновків.
 • Запрошувати посадових і службових осіб, громадян України, іноземців та осіб без громадянства для отримання від них усних або письмових пояснень щодо обставин, які перевіряються у справі про порушення права на захист від неналежного поводження.
 • Порушувати перед керівниками державних органів та органів місцевого самоврядування питання щодо виконання актів реагування Уповноваженого в установлені строки.
 • Ознайомлюватися з документами, і зокрема з документами з обмеженим доступом, отримувати їх копії в державних органах, зокрема органах прокуратури, та органах місцевого самоврядування, громадських об’єднаннях, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, включаючи справи, які перебувають в судах.
 • Здійснювати фото- та відеофіксацію, проводити аудіозапис під час проведення перевірок,  складання протоколів про адміністративні правопорушення.
 • Уповноважені посадові особи Департаменту відповідно до норм адміністративного законодавства та з передбачених законодавством підстав мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення за невиконання      законних    вимог Уповноваженого або представників Уповноваженого.
 • Використовувати державні, зокрема урядові, системи зв’язку і комунікації, а також статистичну інформацію Секретаріату.
 • Брати участь у нарадах та інших заходах з питань дотримання права на захист від неналежного поводження, що проводяться в Секретаріаті, та за дорученням Уповноваженого - у заходах, що проводяться в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, громадських організаціях, підприємствах, установах, організаціях.