Міжнародне законодавство

14/02/2014 10:52

Організація Об’єднаних Націй

 

Загальна декларація прав людини

(http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_015)

 

Стаття 1

Всі люди  народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах. [...]

 

Стаття 2

Кожна людина   повинна   мати   всі   права  і  всі  свободи, проголошені цією Декларацією,  незалежно від раси,  кольору шкіри, статі,   мови,   релігії,   політичних   або   інших   переконань, національного чи соціального походження,  майнового, станового або іншого  становища. [...]

 

Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_043)

 

Стаття 2

1. Кожна держава, яка бере участь у цьому Пакті, зобов'язується  поважати і забезпечувати всім перебуваючим у межах її території та під її юрисдикцією особам права,  визнані в  цьому Пакті,  без  будь-якої  різниці щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, майнового стану,  народження чи іншої обставини.

[...]

 

Стаття 3

Держави, які  беруть  участь  у  цьому Пакті,  зобов'язуються забезпечити рівне для чоловіків і жінок право  користування  всіма громадянськими і політичними правами, передбаченими в цьому Пакті.

 

Стаття 20

[...]

2. Будь-який виступ на користь національної, расової чи релігійної ненависті, що являє собою підбурювання до дискримінації, ворожнечі або насильства, повинен бути заборонений законом.

 

Стаття 26

Всі люди  є рівними перед законом і мають право без будь-якої дискримінації на рівний захист закону.

В цьому  відношенні  всякого  роду дискримінація повинна бути заборонена законом, і закон повинен гарантувати всім особам рівний і  ефективний  захист  проти  дискримінації  за будь-якою ознакою, як-от:  раса, колір шкіри, стать, мова, релігія, політичні чи інші переконання,   національне чи соціальне походження, майновий стан, народження чи інші обставини.

 

Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_042)

 

Стаття 2

[...]

2. Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються гарантувати,   що права, проголошені в цьому Пакті, здійснюватимуться без будь-якої дискримінації щодо раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, політичних чи  інших переконань, національного чи соціального походження, майнового  стану, народження чи іншої обставини.

 

Стаття 3

Держави, які беруть участь у цьому Пакті, зобов'язуються забезпечити  рівне для чоловіків і жінок право користування всіма економічними,  соціальними і культурними правами,  передбаченими в цьому Пакті.

 

Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_105)

 

Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_207)

 

Факультативний протокол до Конвенції Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок

 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_794)

 

Пекінська декларація та Платформа дій, прийняті на четвертій Всесвітній конференції зі становища жінок 15 вересня 1995 року

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_507)

 

Конвенція про права осіб з інвалідністю 

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_g71)

 

Рада Європи

 

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_004)

 

Стаття 14. Заборона дискримінації

Користування правами та свободами, визнаними в цій Конвенції, має бути забезпечене без дискримінації за будь-якою ознакою - статі, раси, кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, належності до національних меншин, майнового стану, народження, або за іншою ознакою.

 

Стаття 9. Свобода думки, совісті і релігії

1. Кожен має право на свободу думки, совісті та релігії; це право включає свободу змінювати свою релігію або переконання, а також свободу сповідувати свою релігію або переконання під час богослужіння, навчання, виконання та дотримання релігійної практики і ритуальних обрядів як одноособово, так і спільно з іншими, як прилюдно, так і приватно.

2. Свобода сповідувати свою релігію або переконання підлягає лише таким обмеженням, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах громадської безпеки, для охорони публічного порядку, здоров’я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

 

Протокол № 12 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_537)

 

Стаття 1. Загальна заборона дискримінації

1. Здійснення будь-якого передбаченого законом права забезпечується без дискримінації за будь-якою  ознакою,  наприклад за ознакою статі,  раси,  кольору шкіри, мови, релігії, політичних чи інших  переконань,  національного  чи  соціального  походження, належності  до національної меншини,  майнового стану,  народження або за іншою ознакою.

2. Ніхто не може бути дискримінований будь-яким органом державної влади за будь-якою ознакою, наприклад за тими, які зазначено в пункті 1.

 

Європейська соціальна хартія (переглянута)

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_062)

 

Стаття E. Заборона дискримінації

Здійснення прав,  передбачених  цією Хартією,  забезпечується без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови,  релігії, політичних або інших переконань, національного або соціального походження, стану здоров'я, належності до національної меншини, народження або інших обставин.

 

Стаття 20. Право на рівні можливості та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії без дискримінації за ознакою статі

З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості  та рівне ставлення у вирішенні питань щодо працевлаштування та професії  без дискримінації за ознакою статі. [...]

 

Рамкова конвенція про захист національних меншин

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_055)

 

Європейська хартія регіональних мов або мов меншин

(http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_014)