Відкрите звернення Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини до народних депутатів України

12/09/2015 15:46

Щодо забезпечення виборчих прав
внутрішньо переміщених осіб
на рівних з іншими підставах

 

Шановні народні депутати України!

Напевно зайвим буде наголошувати на важливості для демократичного суспільства та фундаментальності права для кожного обирати та бути обраним, брати участь в управлінні державними справами на всіх рівнях – національному, регіональному та місцевому. Це право гарантовано Конституцією України (стаття 38) та закріплено фактично у всіх документах міжнародного права, за якими Україна має зобов’язання – Загальній декларації прав людини, Міжнародному пакті про громадянські і політичні права, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод тощо. І як будь-яке інше право людини, виборче право має бути забезпечено без будь-якої дискримінації.

Водночас, внаслідок недосконалості законодавства перед місцевими виборами 2015 року в країні склалася ситуація, за якої близько півтора мільйони громадян України – внутрішньо переміщених осіб (ВПО) фактично позбавлені можливості реалізувати свої виборчі права, зокрема права обирати депутатів сільських, селищних, міських рад та відповідних голів у тих територіальних громадах, де вони проживають.

Така ситуація порушує принцип недискримінації як в частині забезпечення рівності прав і свобод, так і рівності можливостей (стаття 2 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні»), становить непряму дискримінацію за ознаками місця проживання та належності до ВПО і суперечить стандартам міжнародного права, Конституції, законам України, а також зобов’язанням України щодо забезпечення сталої інтеграції ВПО за місцем переміщення.

Так, Керівні принципи ООН з питань переміщення осіб в межах країни, Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи «Щодо внутрішньо переміщених осіб» (2006) та Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи (2009) чітко вказують на необхідність належного забезпечення як на законодавчому рівні, так і на рівні адміністративної практики виборчих прав ВПОзокрема й на місцевих виборах. При цьому в цих документах вказується, що ці права, як і всі інші, мають бути забезпечені на основі повної рівності з іншими громадянами країни.

Стаття 24 Конституції України встановлює, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи, та що не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

Стаття 14 Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» встановлює, що внутрішньо переміщені особи користуються тими ж правами і свободами відповідно до Конституції, законів та міжнародних договорів України, як і інші громадяни України, що постійно проживають в Україні. Забороняється їх дискримінація при здійсненні ними будь-яких прав і свобод на підставі, що вони є внутрішньо переміщеними особами.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» дискримінацію становить ситуаціяза якої особа та/або група осіб за їх ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, громадянства, сімейного та майнового стану, місця проживання, мовними або іншими ознаками, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними (далі – певні ознаки), зазнає обмеження у визнанні, реалізації або користуванні правами і свободами в будь-якій формі, встановленій цим Законом, крім випадків, коли таке обмеження має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої є належними та необхідними. Непряма дискримінація – ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально нейтральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або групи осіб за їх певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище порівняно з іншими особами та/або групами осіб.

При цьому не вбачається жодних підстав стверджувати, що обмеження ВПО у праві на участь у місцевих виборах переслідує будь-яку правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету.

У зв’язку із зазначеним звертаю увагу, що до місцевих виборів 2015 року залишилося вже небагато часу, трохи понад місяць, а у Верховній Раді України на розгляді наразі знаходяться три альтернативні законопроекти, покликані вирішити питання реалізації внутрішньо переміщеними особами своїх виборчих прав на локальному рівні. Тому я закликаю не зволікати з їх опрацюванням та якнайшвидше поставити на голосування і прийняти той з них, який дістане найбільшої підтримки громадянського суспільства та найбільш зважено підійде до забезпечення широкого комплексу прав ВПО як учасників виборчого процесу, мінімізує ризики, пов’язані з маніпуляцією голосами виборців.

Валерія Лутковська